ChronoDe Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono is gevestigd te Hardenberg. Onze stichting van 16 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Protestants Christelijk onderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het oprichten en in stand houden van scholen voor Protestants Christelijk onderwijs in Noordoost Overijssel. Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met ouderklanbordgroepen, directies, medezeggenschapsraden van de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De Vereniging Chrono is per 1 januari 2005 ontstaan door een fusie van de Vereniging voor PC basisonderwijs in Avereest en de Vereniging PC Primair Onderwijs in Noordoost Overijssel, gevestigd in Hardenberg. 
 
Per 1 januari 2012 is de Vereniging omgezet in een Stichting. Binnen de stichting zijn het intern toezicht en het bestuur gescheiden. Als toezichthoudend orgaan is een Raad van Toezicht ingesteld en het bestuur wordt gevormd door het College van Bestuur. De directe aanleiding voor deze scheiding van bestuur en toezicht is de wettelijke verplichting die vanuit de rijksoverheid is gesteld.
 
Op 3 november 2011 heeft de ledenvergadering unaniem ingestemd met deze omzetting. De leden hebben aangegeven drie zaken heel belangrijk te vinden: de protestants christelijke identiteit, de ouderbetrokkenheid en de kwaliteit van het onderwijs. In de statuten en het bestuursreglement zijn deze goed verankerd.
In de praktijk zullen er geen grote veranderingen plaatsvinden in de organisatie van Chrono. Het accent blijft liggen bij de 16 scholen, die verspreid liggen in de gemeente Hardenberg. Elke school heeft daarbij zijn eigen onderwijskundige kleur, passend binnen de bovenschoolse kaders van Chrono. De ouders/verzorgers worden, via de kinderen, nauw betrokken bij de scholen. Daarnaast heeft elke school een medezeggenschapsraad en een ouderklankbordgroep. Vanuit het bestuurscentrum worden de scholen ondersteund.
 
De leden van de Raad van Toezicht zijn:
 
De heer K. Muis (voorzitter)
Mevrouw J. Meijer (vice-voorzitter)
De heer H. Meilink
De heer H.J. Waterink
De heer R. van de Klippe
De heer E.M. Mulder
 
Voorzitter van College van Bestuur is de heer J. van Dijken.